سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آبی استان البرز در محدوده شهرستان های ساوجبلاغ و اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای
2 تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آبی استان البرز در محدوده شهرستان های نظرآباد و طالقان مناقصه دو مرحله‌ای
3 تقویت و تشکیل گروه¬های گشت و بازرسی منابع آبی استان البرز در محدوده شهرستانهای کرج و فردیس مناقصه دو مرحله‌ای
4 فراخوان جهت برگزاری تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای " پروژه انسداد چاه های غیرمجاز در حوزه عملکرد امورمنابع آب شهرستان نظرآباد و طالقان " مناقصه یك مرحله‌ای
5 فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای " پروژه انسداد چاه های غیرمجاز در حوزه عملکرد امورمنابع آب شهرستان کرج،فردیس،اشتهارد " مناقصه یك مرحله‌ای
6 فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای " پروژه انسداد چاه¬های غیرمجازدر حوزه عملکرد امورمنابع آب شهرستان ساوجبلاغ " مناقصه یك مرحله‌ای
7 " پروژه انسداد چاه های غیرمجاز در حوزه عملکرد امورمنابع آب شهرستان های نظرآباد و طالقان " مناقصه یك مرحله‌ای
8 " پروژه انسداد چاه های غیرمجاز در حوزه عملکرد امورمنابع آب شهرستان های کرج،فردیس،اشتهارد " مناقصه یك مرحله‌ای
9 پروژه انسداد چاه های غیرمجاز در حوزه عملکرد امورمنابع آب شهرستان ساوجبلاغ سال 1400 مناقصه یك مرحله‌ای
10 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" پروژه ساماندهی ساحل چپ رودخانه شاهرود در محدوده لمبران" مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: