سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " مخازن 10000 و 5000 مترمکعبی شهر جدید هشتگرد " مناقصه یك مرحله‌ای
2 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی " احداث تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد" مناقصه یك مرحله‌ای
3 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " اجرای سازه های اندازه گیری و تنظیم شبکه آبیاری کردان فاز (1) مناقصه یك مرحله‌ای
4 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " خرید تجهیزات ایستگاه¬های پایش کیفیت رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای
5 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " خدمات پشتیبانی تعمییر ونگهداری شبکه ، رایانه و تجهیزات جانبی " مناقصه یك مرحله‌ای
6 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز سال 98 مناقصه یك مرحله‌ای
7 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی "انجام خدمات اداری پشتیبانی و خدماتی شرکت آب منطقه ای البرز " مناقصه یك مرحله‌ای
8 محوطه سازی ایستگاه های پایش آنلاین سنجش کیفیت آب رودخانه های کرج و شاهرود ارزیابی
9 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " وصول بخشی ازمطالبات شرکت آب منطقه‌ای البرز " مناقصه یك مرحله‌ای
10 فراخوان جهت برگزاریتجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه ههای مشاهده ای اکتشافی وپمپاژ محدوده های مطالعاتی استان مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: