سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" انجام خدمات اداری پشتیبانی 1400-99" مناقصه یك مرحله‌ای
2 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن شهر جدید هشتگرد" مناقصه یك مرحله‌ای
3 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه‌ آبیاری و زهکشی کردان" مناقصه یك مرحله‌ای
4 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده" تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز " مناقصه یك مرحله‌ای
5 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی " تقویت و تشکیل گروه های گشت وبازرسی منابع آبی استان البرز " مناقصه یك مرحله‌ای
6 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " خرید تجهیزات هیدرومکانیک بندهای کردان، جلنگدار و اغشت جدید " مناقصه یك مرحله‌ای
7 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " هشدار غرق شدگی شنا و جلوگیری از آلودگی رودخانه ها ( تابستان98)" مناقصه یك مرحله‌ای
8 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " عملیات اجرایی مرمت و بازسازی بخشی از کانال کشاورز " مناقصه یك مرحله‌ای
9 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " عملیات میله گذاری بخشی از رودخانه طالقان و سرشاخه های آن" مناقصه یك مرحله‌ای
10 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز " سال 98 مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: