سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای
2 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای
3 انتخاب مشاور ارزیابی
4 انتخاب مشاور مناقصه دو مرحله‌ای
5 انتخاب پیمانکار ارزیابی
6 مناقصه عمومی خدمات مالی مناقصه یك مرحله‌ای
7 مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای
8 انتخاب مشاور مناقصه دو مرحله‌ای
9 مناقصه عموی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 ... 3 4 5 6 7 » صفحه: